ĐƯỢC ĐẠI DIỆN BỞI

Andreas Luecke
Benjamin Bilski
Michalis Mylonas

LIÊN HỆ

Điện thoại: +49 40 5247 791 0
Email: info@naga.com
Trang chủ https://www.naga.com

TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ — TIẾP NHẬN TRONG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI:

Số Đăng ký: 136811
Tòa án Đăng ký: Hamburg
ID VAT: DE815592597

VỐN - VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU:

42.049.903 EUR

CHỈ DẪN NGUỒN CHO HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ HỌA:

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM


(1) TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CHO NỘI DUNG:

Nội dung các trang của chúng tôi đã được tạo ra với sự quan tâm tối đa. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc tính chất thời sự của nội dung. Theo các điều khoản do luật pháp quy định, chúng tôi còn chịu trách nhiệm về nội dung của chính mình trên các trang web này. Trong bối cảnh này, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải giám sát thông tin được truyền hoặc lưu của bên thứ ba, hoặc điều tra các trường hợp chỉ ra hoạt động bất hợp pháp. Nghĩa vụ của chúng tôi là loại bỏ hoặc chặn việc sử dụng thông tin theo luật thường được áp dụng vẫn không bị ảnh hưởng bởi điều này theo mục 8 đến 10 của Đạo luật Telemedia (TMG).

(2) TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CHO LIÊN KẾT:

Trách nhiệm đối với nội dung của các liên kết bên ngoài (đối với các trang web của bên thứ ba) chỉ thuộc về các nhà điều hành của các trang được liên kết. Không có vi phạm rõ ràng đối với chúng tôi tại thời điểm liên kết. Nếu chúng tôi biết bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, chúng tôi sẽ xóa liên kết tương ứng ngay lập tức.

(3) BẢN QUYỀN:

Các trang web của chúng tôi và nội dung của chúng phải tuân theo luật bản quyền của Đức. Trừ khi được pháp luật cho phép rõ ràng (§ 44a et seq. của luật bản quyền), mọi hình thức sử dụng, sao chép hoặc xử lý các tác phẩm phải được bảo vệ bản quyền trên các trang web của chúng tôi đều cần có sự đồng ý trước của chủ sở hữu quyền tương ứng. Bản sao riêng lẻ của một tác phẩm chỉ được phép sử dụng riêng, do đó không được phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho thu nhập. Việc sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền có thể bị trừng phạt ((§ 106 của luật bản quyền).
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký